Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
24.01.2011 15:24 - АКАША - Извадки из словото на Учителя Петър Дънов
Автор: buditeli Категория: Други   
Прочетен: 17275 Коментари: 4 Гласове:
15

Последна промяна: 24.01.2011 15:27


Сегашните хора се нуждаят от едно учение, което да ги подмладява. Според индуската философия съществува една същина, която те наричат Акашиеви записи. В тия записи е написано всичко, което миналото крие в себе си, както и това, което днес става... Според индусите акаша е нещо, което изпълва цялото пространство и вечно съществува. От нея се образуват всички форми. Тя е нещо, което седи неподвижно на едно място. Тя мяза на един аристократ, който вечно почива. За да извадиш нещо от него, трябва да го впрегнеш на работа. Втората същина, или вторият принцип на индусите, е праната, която вечно съществува. Ние я наричаме „сила“ и от нея излизат електричеството и магнетизмът. Тя създава техните форми. Етерът, въздухът, водата, всички планети и комети излизат все от праната и от акашите. Индусите имат школа, в която изучават законите на акашата и на праната. С това те искат да станат господари на света. Това е голяма амбиция. В това отношение индусите са много амбициозни. Като стане йога, индусът има амбиция да стане цар не само на хората, но и на цялата Природа. Те имат амбиция да заповядват и на боговете... За да се ползват от енергията на акаша и на праната, индусите трябва да имат положителна основа на живота. Те нямат тази основа, затова именно тези два принципа съществуват без никакво отношение към тях. Зад праната и зад акаша седи нещо друго, което ние не знаем какво е, каква е неговата същина. Акаша и праната са изявления на една същина, която седи зад тях и за която ние нямаме ясна представа. За да се ползва от праната, човек трябва да изучава нейните закони, защото от неправилното разпределение на праната в човешкото тяло произтичат различните болести... В някои органи има повече прана, а в други – по-малко, вследствие на което едни от тях са крайно бедни, а други – по-богати. Следователно между сиромасите и богатите се явява едно стълкновение. Науката за праната има за цел да разпредели тази енергия равномерно между всички органи и клетки, да не бъдат едни – бедни, а други – богати, да не страдат едни за сметка на други, но всички клетки да живеят добре. Индусите поддържат, че човек не може да има здрав организъм, ако не разбира законите на праната. В този смисъл дишането не е нищо друго освен метод за акумулиране на праната. И мисълта, и чувстването, и постъпките са методи за акумулиране на праната. Защо трябва да постъпва човек правилно? За да може да събере праната и да я употреби правилно... За да се избегнат болестите, както и противоречията в живота, всички учени хора са започнали да изучават прана и акаша, да могат правилно да се ползват от тях. Те ги изучават във всичките им форми. (146, с. 216)   Физическият свят има физическа материя и физически сили, които трябва да се изучават. И духовният свят си има духовна материя и духовни сили, които трябва да се изучават. И Божественият свят си има Божествена материя и Божествени сили, които трябва да се изучават. Индусите наричат това „акаша“. (84, с. 238)   Тази енергия в света, която произтича от великия Космос (понеже светът се е диференцирал досега в еволюционната енергия или живата енергия, а душата на Вселената е минала през пет степени), тя се е диференцирала в три направления. Затуй ние имаме пет чувства (сетива – бел. състав.). Туй показва пътя – остават още две сили от тази космическа душа да се проявят. Тази първоначална сила в света, която действа; туй, което индусите наричат „акаша“ – тя е първичното проявление, тя е създала човешкия мозък, човешката мисъл, създала е звука. Второто проявление индусите наричат „ваю“ – от санскритския глагол „ва“, който значи „да движиш нещата“; то е едно видоизменение, обръщане на тази енергия в инволюционен процес – надолу. Тази енергия „ваю“, тъй наречената въздухообразна, азотна енергия, образува облеклото, чувствителността, с която човек си служи днес, при сегашното състояние. И тъй, ако у вас чувствата ви извънмерно се развият и станат силни, значи тази енергия се усилва; ако тази енергия отслабва, тогава чувствата ви се притъпяват. Тия неща стават. Ако мисълта се усили, акаша, или тази първична енергия, дойде в ума ви и мисълта ви стане по-ясна; ако мисълта отслабне, връзката ви не е силна, тогава какво трябва да правите?... Когато вашата мисъл отслабне, вие ще прокарате вашия ум към ония велики закони на живота – към Слънцето и ще възприемете тази първична прана. Ще създадете едно абсолютно спокойствие на ума си. (162, с. 83)    „Ние живеем и се движим в Бога.“ Ап. Павел казва: „Ние живеем“ – това е акаша, „и се движим в Бога“ – това е прана. Значи човек минава в тия две същини, в тия два полюса. Аз пък замествам праната с човешкия дух, а акаша – с човешката душа. Човек трябва да съзнава, че има душа, има и дух, на които трябва да служи. Като служиш на своята душа и на своя дух, ти едновременно служиш и на Бога. (146, с. 225)   Минава през Изгрева един чужденец от високо произхождение, спира се при мен и ме пита: „Туй учение какво е?“ Туй учение е, от което всички религии, всички науки са произлезли в света. Природата е поставила знанията на склад, но всичко е резултат. Тя е складирала всичко в себе си, има закони, които могат да покажат какви са резултатите. Казвам, че Природата е един резултат, една деятелност, която е почнала отпреди милиони години, която служи за наша полза, за наше възпитание. После, ние трябва да се занимаваме със силите, които работят и които са създали всичко туй... Доказвам му, че нещата в Природата са отбелязани. Аз чета в Природата, твоето раждане е отбелязано. Индусите казват, че е записано в Акашовите книги. Чета аз на еди-коя си страница, еди-кой си роден на еди-коя си дата – отбелязано е неговото раждане, какъв е баща му, майка му – всичко чета. Какви чудесии има записани в Природата! Записано е всичко в книгите Ă. И в България има записани Акашови записки. Навсякъде мога да чета. По листата на дърветата мога да чета какви родове са минали, какви племена са минали – хуни, готи, остготи – всичко е отпечатано на листата; по българските камъни е отбелязано какви войни са се водили, какви животни са живели. И на Северния полюс всичко туй го има написано. Ако българите можеха да извадят всичко това, щяха да бъдат най-ученият народ. Това е една история, която светът не е виждал. Някой път ни питат защо ходим по планините. Аз ходя по планините да чета какво е писано по тези планини и скали, цяла архива има. Някои работи, които ми трябват, ги чета; които не ми трябват, не ги чета. Сега онези, религиозните хора, казват: „Това е природа, това е работа на дявола.“ – То не е така. – „Ти ще гориш!“ – От Бога кое е? Ако туй, което е в Природата, е от дявола, значи и човек е от дявола. Той е съгрешил. Защо се казва в Писанието, че „всичко в лукаваго лежи“? Ако е така, де ще намерим Божественото? То е логическо заключение. Не е право. Има нещо от дявола, не го отричам. Но туй, че всичко е от дявола – и то е много. (32, с. 219)   Спорят сега как Господ е направил човека. Може да спорят. Отворете аналите на Природата и ще видите – писано е как Господ е направил света. Оттук черпят, оттам черпят; нарисувано е – картина има от памтивека как е направен човек, може да видите. (117, с. 99)   Окултната наука гледа на скъпоценните камъни като на плодове. Както растенията растат, развиват се и дават плодове, така и скъпоценните камъни представят плодове на нещо, което е расло и се е развивало. Те са резултат на дейността на някои Същества в умствения свят. Който може да чете написаното върху тях, ще се домогне до големи знания. Обаче само онзи може да чете и разбира писаното върху скъпоценните камъни, който владее изкуството да разбира акашовите записки. Той трябва да бъде ясновидец, да вижда това, което скъпоценните камъни крият в себе си. (177, с. 256)   Много хора четат Евангелието, цитират Христовите думи, а някои се осмеляват да Го изопачават. Те твърдят с голяма увереност неща, за които малко знаят. Отде са получили тези сведения? Чули ли са какво е говорил Христос? Ще кажат, че направо нищо не са чули, но им е предадено от апостолите. Помнете: има доказателства за това, което е писал Христос! Има една архива, в която се пази великата Свещена книга с думите и притчите на Христа, написани със златни букви. Всички посветени ученици от Божествената Школа четат от великото Евангелие, което Христос е проповядвал. Всичките беседи на Христа са напечатани в тази велика книга, дума по дума, както днес се възпроизвежда всяка дума, произнесена пред микрофона. Колко думи, колко притчи са напечатани върху листата на тази Свещена книга! Съвременните хора не подозират нищо за съществуването на тази книга. (177, с. 78)   Йоан казва, че Христос е говорил толкоз, че книгите на цял свят не биха могли да съберат това, което е казал. Де е то?... Казвам, Свещената Библия е в главата. Третият завет къде е? Значи ние вярваме в тази Библия, която писали хората. Ако кажеш, че е в главата – казва, че е вече заблуждение. Значи писаното от хората не е заблуждение, а в главата което е писано, е заблуждение! Главата е по-свещена книга и оригиналът е там! Какво е говорил Христос преди две хиляди години, е написано в главата. Всичките Свещени книги са написани в главата, но вие нямате достатъчно светлина, да четете... Библията е голяма книга. От тази Библия трябва да минем в главата и външната Библия трябва да се коригира от оригинала в главата. Казва Писанието, че пророците едно време са казвали: „Казва Господ: ще напиша закона Си, но ще им дам ново сърце и ще напиша закона Си вътре, и ще Ме познават от малък до голям.“ Господ като създаде човека, написа всичко вътре – какво трябва да прави. Когато Мойсей писа Библията, от тази Библия писа. Оригиналът е вътре! Това философите го наричат Акашови записи. Според мене Акашовите записи са в главата. Двойно копие има мозъкът. (42, с. 362)   ”За мистичните учения”-  из словото на Учителя Петър ДъновГласувай:
15
01. bven - Ако българите можеха да извадят всичко това, щяха да бъдат най-ученият народ. Това е една история, която светът не е виждал.
24.01.2011 21:52
Дано се отворят очите на всички българи !
цитирай
2. buditeli - Надявам се да се отворят, Bven.
25.01.2011 07:55
Дано, и светът скоро да види тази история.
цитирай
3. kostas - Ще стане.............
05.04.2012 10:26
Щом има НАДЕЖДА тя ще помогне на ВЯРАТА и чрез ЛЮБОВТА действието ще се ОСЪЩЕСТВИ . Това са духовните механизми.А това става с култивиране-издигане на собствената енергия ......
цитирай
4. buditeli - Безспорна е силата на човешката вяра
06.04.2012 11:11
Тя може да преобърне всеки негативен процес в положителен. Медицината нарича това чудо плацебо ефект.
Поздрави!
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: buditeli
Категория: Други
Прочетен: 508696
Постинги: 48
Коментари: 216
Гласове: 958
Архив
Блогрол
1. Призив
2. Цар Иван Асен II - цар на българи,гърци и други страни
3. Необходимост от преодоляване на някои негативни черти на характера
4. Българска ли е българската роза?
5. Среброто лекува
6. Петър Дънов - за България и българите
7. Петър Осоговеца - за България
8. Послание от бъдещето - за България и българите
9. Ванга - за България и българите
10. Добрите хора съществуват
11. Слава Севрюкова - за България и българите
12. Българската църква отбелязва днес Св. Седмочисленици
13. Предсказание за бъдещето
14. Евангелие на мира от есеите
15. Петър Дънов - Призвание към народа ми–български синове на семейството славянско
16. Световна конспирация срещу здравето
17. Златна Прага или градът на стоте кули
18. Не чакайте да ожаднеете ...
19. Човек е единственото същество, забравило храната си
20. Иде революцията "слоу" - бързо да забавим темпото!
21. Шифърът на живота - мисълта на Твореца е закодирана във водните молекули
22. Народните будители
23. Името "българин"
24. - Oткритието на д-р Райф е гениално, но хората го могат и без машини
25. Свещената земя – поклонение на Божи гроб
26. Честита Нова 2011 Година
27. Свещената земя – поклонение на Божи гроб II
28. Високият идеал
29. АКАША - Извадки из словото на Учителя Петър Дънов
30. Петър Дънов - за Третата световна война